معرفی فاواکو

قوانین و مقررات جرائم رایانه ای

متن کامل قانون جرایم رایانه ای مصوب مجلس شورای اسلامی جهت یادآوری به کاربران و مشترکین اعلام می گردد

بخش يكم ـ جرائم و مجازات ها

فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز

ماده (1) هركس به طور غيرمجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

ماده (2) هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه اي

ماده (3) هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازات هاي مقرر محكوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده هاي سري داده هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي زند.
تبصره 2ـ آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آن ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارت خانه هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده (4) هركس به قصد دسترسي به داده هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (5) چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سيستم هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حامل هاي داده يا سيستم هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانه اي

ماده (6) هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير داده هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده ها،
ب) تغيير داده ها يا علايم موجود در كارت هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا تراشه ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده ها يا علايم به آنها.
ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده ها يا كارت ها يا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي

ماده (8) هر كس به طور غيرمجاز داده هاي ديگري را از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (9) هر كس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائة خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

ماده (12) هركس به طور غيرمجاز داده هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (١٣) هركس به طور غيرمجاز از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده (١٤) هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا بطور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده (١٥) هركس از طريق سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

ماده (16) هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده (17) هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئوليت كيفري اشخاص

ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
ماده (٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
ماده (٢١) ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه اي بكار مي رود را پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه به وب سايت هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده (22) قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند. رأي كميته قطعي است.
تبصره 3- كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده (٢3) ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم هاي رايانه اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده (٢4) هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ ساير جرائم

ماده (25) هركس مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي روند.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي كند.
ج) آموزش نحوة ارتكاب جرايم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشديد مجازات ها

ماده (2٦) در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يک يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و موسسه ها و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.
ج) داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارايه دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده اي ارتكاب يافته باشد.
ماده (٢٧) در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آيين دادرسي

فصل يكم ـ صلاحيت

ماده (٢٨) علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته اند به هر نحو در سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي يا حامل هاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق وب سايت هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي و وب سايت هاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه اي كه خدمات عمومي ارائه مي دهد يا عليه وب سايت هاي داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرايم رايانه اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از ١٨ سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده (29) چنانچه جرم رايانه اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده (30) قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده (٣١) در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوري ادله الكترونيكي

مبحث اول ـ نگهداري داده ها

ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه داده اي است كه سيستم هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي شود.
تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده (٣3) ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده

ماده (٣4) هرگاه حفظ داده هاي رايانه اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي مي تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ها، ضابطان قضايي مي توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده هاي حفاظت شده را افشا كنند يا اشخاصي كه داده هاي مزبور به آنها مربوط مي شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده ها به منزله ارائه يا افشاي آن ها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده (٣5) مقام قضايي مي تواند دستور ارائة داده هاي حفاظت شده مذكور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي

ماده (٣6) تفتيش و توقيف داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل مي آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده (٣7) تفتيش و توقيف داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سيستم ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده (٣8) دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي كند، از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستيابي به داده هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده (39) تفتيش داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل هاي داده از قبيل ديسكت ها يا لوح هاي فشرده يا كارت هاي حافظه.
ج) دستيابي به داده هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده (40) در توقيف داده ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش هايي از قبيل چاپ داده ها، كپي برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، غيرقابل دسترس كردن داده ها با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل مي شود.
ماده (41) در شرايط زير سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
الف) داده هاي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سيستم سخت افزاري امكان پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
د) كپي برداري از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود،
و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص دهد.
ماده (42) توقيف سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبط سيستم صورت مي گيرد.
ماده (43) چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم هاي ديگر گسترش خواهند داد و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده (44) توقيف داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي مي شود ممنوع است.
ماده (45) در جايي كه اصل داده ها توقيف مي شود، ذي نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده هاي توقيف شده منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشند.
ماده (46) در مواردي كه اصل داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.
ماده (47) متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدام هاي مأموران در توقيف داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه اي

ماده (48) شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آيين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده (50) چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سيستم رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) كلية مقررات مندرج در فصل هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرايم رايانه اي شامل ساير جرايمي كه ادلة الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي گيرند نيز مي شود.

بخش سوم ـ ساير مقررات

ماده (٥2) به منظور ارتقاي همكاري هاي بين المللي در زمينه جرائم رايانه اي، وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين المللي و منطقه اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.
ماده (53) در مواردي كه سيستم رايانه اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم بكار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش بيني نشده است، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرايم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده (54) ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده (55) وزارت دادگستري موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آئين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي را تهيه كند و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
ماده (56) قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است

دنبال کردن این مطلب

قوانین فاواکو

تمامی مشتریان دپارتمان خدمات طراحی وب سایت و نمایندگان فروش فاواکو ملزم به رعایت قوانین ذیل بوده و استفاده از سرویس های این شبکه به منزله پذیرفتن این قوانین است.

الف- موارد تخلفی که منجر به معلق شدن سرویس مشتریان هاست و وب سایت می شود:

1- Port Scan-Phishing: بارگزاری فایل شل و هرگونه فعالیت در زمینه هک ، کرک و تلاش برای نفوذ غیر مجاز: استفاده از هرگونه تروجان، شل و اسکریپت با هدف ایجاد دسترسی غیر مجاز به منابع سرورها و سایت های متعلق به فاواکو و اطلاعات سایر مشتریان حتی فقط برای تست ممنوع بوده و در صورت مشاهده، سرویس فرد متخلف بدون هماهنگی سریعا مسدود و کلیه اطلاعات وی حذف و اقدامات قانونی بر علیه وی انجام خواهد شد.
2- ارسال انبوه ایمیل (Spam): سرویس میزبانی هاست مشتریانی که اقدام به ارسال ایمیل های تبلیغاتی و انبوه (به اصطلاح اسپم) می کنند بدون هماهنگی آن ها مسدود و مبلغ جریمه تعیین شده از سوی دیتا سنتر (حداقل 40 دلار) از مشتری اخذ خواهد شد.
3- سایت های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران: مسئولیت هر وب سایت مخصوصا محتوای آن با مشتری و صاحب وب سایت است. بدیهی است درصورت استفاده غیر مجاز از بستر سرویس های فاواکو، سرویس فرد متخلف مسدود حذف خواهد شد.
4- فلیتر شدن وب سایت: در صورت فیلتر شدن سایت مشتریان به هر دلیلی، مشتری موظف است درخصوص رفع فیلتر اقدامات قانونی را در اسرع وقت انجام دهد در غیر اینصورت فاواکو در خصوص نگهداری فایل ها و سرویس مشتری هیچ تضمینی نخواهد داشت.
5- نصب هر نوع اسکریپت دانلود فایل(Url Download-Leecher) : درصورت استفاده از اسکریپت هایی که از سایت های مثل rapidshare ،MegaUpload و Hotfile و Torrent و … فایل دانلود می کنند (معروف به لیچر-Leecher) ، سرویس مشتری بدون هماهنگی مسدود و کلیه فایل های دانلود شده وی از روی سرور حذف خواهد شد.
6- عدم رعایت حق کپی رایت: استفاده غیرقانونی از نرم افزار و اسکریپت های کرک شده ایرانی و بین المللی که دارای حق کپی رایت می باشند بر روی سرویس های فاواکو ممنوع می باشد و به محض مشاهده تخلف سرویس مشتری مسدود و اطلاعات وی حذف خواهد شد.
7- استفاده بیش از حد از منابع مانند سیستم های جامعه مجازی و چت روم و وبلاگ دهی: در صورتی که به هر دلیل استفاده مشتری از منابع سرور بیش از حد معین سرویس او باشد(*)، سرویس مشتری مسدود خواهد شد و ملاک تشخیص استفاده بیش از حد، سیستم های مانیتورینگ و نظر تکنسین های فنی فاواکو خواهد بود. میزبانی سایت هایی که در زمینه جامعه مجازی و چت روم و وبلاگ دهی فعالیت می کنند به دلیل استفاده بیش از حد از منابع بر روی هاست اشتراکی مقدور نخواهند بود و میزبانی این سایت ها بر روی سرورهای مجازی قابل انجام خواهد بود.
* = برای مشتریان سرویس میزبانی وب حد مجاز استفاده از پردازش گر 10 درصد و از رم 100 مگابایت در بازه زمانی یک دقیقه می باشد و مشتریان سرورهای مجازی و اختصاصی طبق موارد مندرج در اطلاعات سرویس ها مجاز به استفاده از منابع می باشند.
8- عدم پرداخت صورتحساب: در صورتی که به هر دلیل مشتری نسبت به پرداخت یکی از صورتحساب های سرویس های خود اقدام ننماید (مثلا صورتحساب مربوط به افزونه و یا درج محتوا)؛ سرویس هاست مربوطه معلق خواهد شد. بدیهی است درصورت تعلیق سرویس، هزینه تعلیق و فعالسازی سرویس به عنوان مبلغ جریمه در صورتحساب درج خواهد شد و پس از پرداخت صورتحساب، سرویس مربوطه فعال خواهد شد.
9- چنانچه وب سایت مشتری تحت حملات DDos قرار گیرد طبق قوانین تمامی دیتا سنترها درصورتی که حملات موقت باشد و یا حملات از یک تا 10 IP باشد بصورت رایگان و بدون درخواست بطور خودکار توسط فایروال از حملات جلوگیری می شود. چنانچه حملات بالای 100 IP باشد وب سایت مذکور مسدود شده تا حملات به اتمام برسد. البته مشتری می تواند با پرداخت هزینه، درخواست نصب فایروال سخت افزاری و استخدام کارشناس در محل دیتاسنتر نماید تا بصورت زنده و فیزیکی بر روی حملات نظارت شده و مراتب پیگیری قانونی جهت شکایت از ISP های مهاجم توسط دیتاسنتر صورت بپذیرد. (کلیه هزینه های قانونی شکایت از مهاجم بر عهده مشتری می باشد).

ب- فعال سازی و تحویل سرویس:

1- کلیه مشتریان موظف می باشند برای ثبت نام در سایت، اطلاعات درخواستی را به صورت دقیق و معتبر وارد نمایند در صورتی که به هر دلیل اطلاعات ناقص یا غیر واقعی باشد حساب کاربری و سرویس های مشتری در حالت تعلیق قرار می گیرد و هزینه سرویس ها قابل برگشت نمی باشد.
2- دارنده اطلاعات ورود به پورتال فروش و پشتیبانی (www.favaltd.com/support) از نظر فاواکو صاحب سرویس تلقی شده و تغییر این اطلاعات منوط به ارسال درخواست کتبی (به همراه کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نامه سربرگ دار همراه با مهر شرکت و امضاء مدیرعامل برای اشخاص حقوقی) از طرف مشتری خواهد بود.
3- هزینه هر سرویسی که به قیمت دلار مرتبط باشند (مانند لایسنس ها، دامنه های بین المللی ، سرورهای خارج از کشور و...) به نرخ دلار روز (کارت اعتباری پی پال) حساب خواهد شد و صورت حساب های مشتریان با توجه به این نرخ بروزرسانی خواهند شد.
4- کلیه سرویس های میزبانی اشتراکی و سرورهای مجازی پس از تایید پرداخت مشتری به صورت آنی تحویل داده می شود ولی در بعضی از موارد ممکن است تا 2 روز کاری فعال سازی سرویس به طول بیانجامد.
5- کلیه درخواست های ثبت دامین پس از تایید پرداخت مشتری فورا به ثبت کننده های ملی یا بین المللی ارسال خواهد شد ولی در بعضی از موارد ممکن است تا 2 روز کاری ثبت و تحویل دامنه به تعویق بیافتد.
6- فعال سازی دامنه های IR مستلزم تایید شدن نام دامین توسط مرکز ثبت دامنه های ایران (فیزیک نظری Nic.ir) می باشد لذا درصورت درخواست مدارک (اسکن کارت ملی، روزنامه رسمی، تعهد نامه و...) برای ثبت دامنه از طرف فیزیک نظری ایران، مشتری موظف به ارسال مدارک می باشد و از آن جایی که این کار توسط نیروی انسانی صورت می گیرد کلیه دیرکردها در ثبت دامنه های ملی متوجه فیزیک نظری خواهد بود و فاواکو به هیچ وجه پاسخ گوی این گونه مشکلات نخواهد بود.
7- اگر خریدار در حین سفارش دامنه ای باشد و ثبت کنندگان بین المللی یا ثبت کننده دامنه ملی، آن دامنه را به هر دلیلی ثبت نکند و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت شود، فاواکو تنها موظف به بازگرداندن هزینه سفارش آن دامنه به عنوان اعتبار به حساب خریدار در پورتال فروش می باشد.
8- در صورت عدم فعال سازی سرویس (اعم از هاست میزبانی، سرور مجازی، دامنه و ...) در مدت زمان تعیین شده، مشتری موظف می باشد با ارسال تیکت به واحد فروش، تاخیر در تحویل سرویس را گزارش دهد.

پ- پرداخت هزینه سرویس

۱ – کلیه فاکتورها قبل از سر رسید سرویس توسط پورتال فروش به صورت خودکار ایجاد خواهد شد و در صورت عدم پرداخت فاکتور مربوطه، سرویس مشتری به صورت خودکار توسط پورتال فروش به حالت تعلیق در می آید.
2 – در صورت عدم پرداخت فاکتور مربوط به هاست، پس از یک ماه، فایل های مربوطه از روی سرور حذف و فاواکو هیچ تعهدی در خصوص نگهداری اطلاعات و بک آپ کاربر نخواهد داشت و درصورت وجود بکاپ؛ بازگرداندن اطلاعات منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.
3 - پهنای باند سرویس های میزبانی وب اولین روز ماه میلادی شروع شده و در اول ماه بعد مجدد ریست می شود در صورتی که پهنای باند مصرفی هاست مشتری بیش از حد مجاز باشد سیستم به صورت خودکار معلق خواهد شد. در این صورت مشتری می تواند با مراجعه به قسمت سرویس های خود در پورتال فروش و پشتیبانی، نسبت به ارتقاء پکیچ هاست خود اقدام کند لذا مسئولیت عدم توجه مشتری به این مسئله و مسدود شدن سرویس به عهده مشتری می باشد.
4 - در صورت پرداخت دیرتر از موعد فاکتور توسط مشتری، هیچ تغییری در تاریخ سر رسید بعدی سرویس از طرف فاواکو اعمال نخواهد شد.
5 - هر گونه افزایش اعتبار در پنل کاربران یا نمایندگان (میزبانی وب ، دامنه ، سرور مجازی و ... ) تحت هیچ شرایطی قابل عودت نمی باشد و صرفا برای پرداخت فاکتورهای آتی در سیستم قابل استفاده می باشد.
6 - مشتری موظف است تمامی پرداخت هایی را که بصورت حواله انجام می دهد در سیستم ثبت کند. ملاک امور مالی شرکت برای رسیدگی به حساب ها، تراکنش های ثبت شده در پورتال است.


ت- پشتیبان گیری اطلاعات

1- شرکت فقط بر روی سرویس های نمایندگی هاست و میزبانی هاست اشتراکی به صورت هفتگی و ماهانه نسخه پشتیبان تهیه می کند و این نسخه ها بر روی سرورهای دیگری (اغلب در یک کشور دیگر) نگهداری می شوند.
2- از آنجا که کنترل کردن صحت فایل های بکاپ عملا غیرممکن می باشد شرکت فقط گزارش های بکاپ را (از لحاظ وجود نام اکانت و سایز بکاپ) کنترل کرده و هیچ گونه تعهدی در قبال صحت بک آپ های تهیه شده ندارد.
3- هزینه ری استور کردن بک آپ های فاواکو یا در اختیار قرار دادن برای انتقال معادل 50 هزار تومان می باشد.
4- در کلیه سرورهای مجازی و اختصاصی تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سرور بر عهده مشتری می باشد.
ث- کنسل شدن سرویس توسط مشتری
1- در صورتی که سرویس یک مشتری دارای مشکل فنی باشند (ملاک تشخیص نقص فنی کارشناسان فاواکو می باشد) ، مشتری می تواند حداکثر طی 48 ساعت برای عودت کل وجه پرداختی خود به واحد فروش درخواست (تیکت) ارسال کند که در این صورت هزینه های مصرفی غیرقابل برگشت مثل IP ، دامین ، لایسنس و … از کل مبلغ دریافتی کسر شده و مابقی برگشت داده می شود. (به عبارت دیگر هزینه ای که فقط مربوط به سرویس می باشد برگشت داده خواهد شد).
۲- مشتری موظف است قبل از ارسال درخواست عودت وجه، تمام اطلاعات مورد نیاز خود را از روی سرور فاواکو منتقل کند و پس از لغو کردن سرویس و برگشت هزینه هیچ تعهدی نسبت به نگهداری فایل ها و اطلاعات مشتری وجود نخواهد داشت.

ج- قوانین پشتیبانی و مشاوره فروش

1- تمامی مشتریان (حتی دوستان و آشنایان) موظف هستند درخواست های پشتیبانی خود را به زبان و فونت فارسی از سیستم پشتیبانی (www.favaltd.com/support) ارسال نمایند و از تماس با مدیریت، تلفن های واحد فروش ، فرم های تماس با ما و... برای پیگیری درخواست های پشتیبانی خودداری کنند.
2- زمان ارائه مشاوره فروش به صورت تلفنی توسط فاواکو از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا 17 و خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل از طریق سیستم تیکت پشتیبانی سایت می باشد.
3- پشتیبانی فقط شامل وب سایت ها و سرویس های ارائه شده توسط فاواکو و مشکلات مربوط به آپتایم شبکه و سرورها می باشد و هیچ گونه پشتیبانی بابت مشکلات سیستم های مدیریت محتوا (cms) که توسط دیگران نصب و راه اندازی می شود ارائه نمی شود و فاواکو هیچ تعهدی در قبال حل این گونه مشکلات ندارد.
4- نصب و راه اندازی ماژول هایی که فاواکو شرکت ارائه می گردد فقط یکبار انجام خواهد شد و نصب و راه اندازی مجدد مستلزم پرداخت هزینه می باشد.
5- ارائه هرگونه خدمات و پشتیبانی خارج از حیطه وظایف پشتیبانی شرکت مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.
6- در صورتی که مشتری نیاز به مدیریت و رفع مشکلات سایت یا سرور خود داشته باشد می تواند پس از طرح مشکل و هماهنگی با فاواکو نسبت به خرید بسته های مدیریت یا عیب یابی اقدام کند.
7- صرف خرید یا فعال بودن بسته مدیریت و عیب یابی دلیل بر شروع عملیات مدیریت و عیب یابی نمی باشد و مشتری موظف هست درخواست های خود را به صورت تیکت به واحد پشتیبانی اعلام کند.
10- کلیه مشتریان موظف می باشند قبل از ارسال تیکت، بخش آموزش و مقالات شرکت را مطالعه کرده و در صورت عدم پیدا کردن راه حل مناسب برای رفع مشکل خود، تیکت (درخواست پشتیبانی) مورد نظر را ارسال کنند.
11- کلیه مشتریان موظف می باشند در هنگام ارسال تیکت ، اطلاعات درخواستی مرتبط به هر واحد را به صورت دقیق و صحیح تکمیل نمایند در صورتی که اطلاعات به صورت ناقص یا اشتباه ارسال شود تیکت بدون پاسخ بسته خواهد شد.
12- مشتری موظف است اهمیت تیکت های ارسالی را با توجه به اهمیت واقعی تیکت انتخاب کند.
وضعیت ضروری: قطع شدن سرور یا سرویس. وضعیت مهم: مشکلاتی که باعث اختلال در سرویس گردیده است. وضعیت معمولی: کلیه تیکت های مالی ، فروش و تیکت های که شامل دسته های قبلی نمی شود.
13- مشتریان موظف می باشند برای هر درخواست پشتیبانی یک تیکت جدید باز کنند و از باز کردن تیکت های قدیمی و بسته شده خودداری کنند.
14- مشتریان مجاز نمی باشند برای یک درخواست مشابه ، چند تیکت متفاوت باز کنند.
15- در صورت عدم توجه و نقض هر یک از موارد فوق واحد مالی مجاز به اعمال جریمه نقدی بین 2 تا 10 هزار تومان به ازای هر تیکت می باشد که در صورت عدم پرداخت جریمه، ارائه خدمات پشتیبانی به مشترک معلق خواهد شد.
16- مدت زمان پشتیبانی رایگان وب سایت های طراحی شده توسط فاواکو فقط یک سال شمسی می باشد. پس از آن مشتری موظف است بسته به نوع وب سایت خود، پکیج پشتیبانی یک ساله را خریداری نماید. درغیر اینصورت بابت هر خدمت (بصورت نفرساعت) هزینه محاسبه شده، و برای وی فاکتور صادر می شود.

چ- برخورد با اخطارها و تخلفات

1- زمانی که برای یکی از سرویس های مشتری از طرف دیتاسنتر، افراد حقیقی و یا حقوقی تخلفی گزارش شود فاواکو می تواند سرویس مشترک را بدون اخطار قبلی مسدود و به تخلف گزارش شده راسا رسیدگی کند.
2- حداکثر 24 ساعت بعد از زمان گزارش تخلف یا شکایت، مشترک موظف می باشد که به تخلف مربوطه رسیدگی و پاسخ خود را برای فاواکو ارسال نمایید.
3- در صورت عدم رسیدگی و یا پاسخ گویی مشترک ظرف زمان تعیین شده فاواکو می تواند سرویس مشترک را لغو نماید و تعهدی در خصوص بک آپ اطلاعات مشتری ندارد.
4- در صورتی که شکایت طرح شده از مشتری، خسارتی برای فاواکو ایجاد نماید مشتری موظف به جبران کلیه خسارت های مادی و معنوی وارد شده می باشد.
5- در صورت تکرار تخلف از طرف مشتری، فاواکو می تواند مشتری متخلف را به دلیل عدم توجه و رسیدگی به امور سرویس خود، جریمه و یا اخراج نماید.

دنبال کردن این مطلب

نحوه اجرای پروژه

شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو پس از برگزاری جلسات متعدد با کارفرما و تعیین نیاز سنجی کارفرما اقدام به انجام پروژه نهایی می کند . 

مراحل انجام پروژه بدین شرح می باشد که پس از نیاز سنجی و امکان سنجی پروژه ، و همچنین تعیین مبلغ مالی پروژه و زمان اجرایی آن ، قراردادی توافقی میان کارفرما و شرکت فاواکو منعقد می گردد که پس از آن اطلاعات اولیه از کارفرما دریافت شده و مراحل طراحی اولیه پروژه آغاز می گردد . 

پس از ساختار بندی پروژه و انجام امور اولیه ، پروژه به مرحله دوم و پیاده سازی میرسد و پس از انجام آن طرح اولیه به کارفرما نمایش داده می شود . 

پس از تأیید کارفرما و اعمال تغییرات لازمه به مرحله نهایی پروژه و اجرای آن میرسیم . 

که در این مرحله نیز قبل از رونمایی عمومی از پروژه بار دیگر به تأیید نهایی کارفرما خواهد رسید . 

لازم به ذکر است شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو در طول انجام تمامی پروژه ها با کارفرما کاملا در ارتباط بوده و مرحله به مرحله کارفرما را در جریان امور قرار خواهد داد . 

 

دنبال کردن این مطلب

فاواکو در یک نگاه

شبکه فناوري اطلاعات و ارتباطات فاواکو در سال 1384 با تلاش جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي معتبر کشور و متخصصين مجرب و فعال در عرصه هاي علوم رايانه، علوم تربيتي و آموزشي، مديريت، اقتصاد و بازاريابي تاسيس شد و در زمستان 1391 با توجه به تخصصي شدن فعاليت آن و لزوم مستقل سازي خدمات تخصصي ارائه شده در واحد هاي فناور و با توجه به پتانسيل موجود در اين واحدها تصميم به واحدي مستقل در اين زمينه نموده است. هدف اصلي اين مجموعه از بدو تاسيس اشتغال زايي مولد و افزايش سطح علمي جوانان مستعد و متخصص و پرورش استعدادها و توانايي آن ها و در نهايت بکارگيري در بخش هاي تخصصي مختلف فاواکو بوده و با برنامه ريزي مدون و دقيق موفق به عملياتي نمودن اين هدف در زماني کوتاه و با راندمان بسيار مناسب گرديده است.
فاواکو با در اختيار داشتن متخصصين کارآمد و با تجربه، و به پشتوانه برنامه ريزي و اعتبار مديران خود، اقدام به ارائه خدمات و محصولات متنوع و پشتيباني شبانه روزي نموده و توانسته بخش قابل توجهي از نياز سازمان ها ، مراکز آموزشي ، شبکه هاي اطلاع رساني ، صنايع مختلف کشور و بسياري از نهادهاي دولتي و بخش هاي خصوصي را در زمينه توليد نرم افزار، توليد محصولات چند رسانه اي، محصولات آموزشي و کمک آموزشي، طراحي و اجراي انواع شبکه هاي رايانه اي، اتوماسيون اداري، فناوري اطلاعات و ارائه راهکارهاي نوين فروش و بازاريابي تامين نمايد.
کيفيت به همراه سرعت در انجام پروژه ها، مسوليت پذيري، رضايت مشتري و همگام بودن با برنامه ها و تکنولوژي هاي به روز دنيا از اولويت هاي کاري اين مجموعه از همان بدو تاسيس بوده است؛ فاواکو همواره در تلاش است تا با کمک تيم متخصص و با تجربه خود چهار اصل مذکور را در مراحل مختلف انجام پروژه ها مد نظر داشته و آنها را برآورده سازد .ديگر هدف ما توليد محصولات و ارائه خدماتي متمايز و پيشرفته با بکارگيري از آخرين تکنولوژي هاي دنيا و پيشرفته ترين متدهاي حوزه فناوري اطلاعات به همراه ساختار پيشرفته اطلاعاتي و استفاده از برترين روش هاي تراکم اطلاعات با بهره گيري از متدهاي خاص ذخيره اطلاعات مي باشد؛ محصول توليدي و پروژه انجام شده توسط فاواکو با التزام و پايبندي به اين هدف محصول و پروژه اي خاص و نوين در نوع خود مي باشد که مي تواند رقيبي سرسخت براي شرکت هاي داخلي و خارجي فعال در اين زمينه ها باشد.

دنبال کردن این مطلب

اهداف

شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو در سال 1384 با هدف ارائه راهکارهای نوین تحت وب فعالیت خود را آغاز نمود. طراحی و تولید محصولات متنوع طراحی سایت و عرضه خدمات تخصصی مرتبط با این محصولات در زمینه وب، فاواکو را از دیگر رقبا متمایز نموده است. استفاده از آخرین تکنولوژی های دنیای اینترنت در زمینه طراحی سایت (html5,CSS3,RWD,jquery,...) و ترکیب آن با خلاقیت و تجربه سالیان متمادی، به همراه پشتیبانی مستمر و ارتباط تنگاتنگ با مشتری باعث شده است طیف وسیعی از شرکت های بزرگ و کوچک، اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های دولتی و غیر دولتی از دستاوردهای دپارتمان طراحی سایت فاواکو در زمینه وب بهره مند شوند.

 توسعه کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتالی و بالا بردن ضریب نفوذ تبلیغات و راهکارهای تجاری تحت وب از طریق طراحی سایت حرفه ای و تخصصی و گسترده تر کردن بستر فروش اینترنتی از طریق طراحی سایت فروشگاهی از اهداف جدید فاواکو می باشد.

دنبال کردن این مطلب

کارفرمایان

با توجه به فعالیت های تخصصی فاواکو در سطح کشور در طی سالیان گذشته مفتخریم که توانسته ایم حسن نیت و رعایت کیفیت و پایبندی به تعهدات خود را به کلیه ی مشتریان گرامی خود ثابت کنیم ؛ اکنون پس از نه سال خدمت رسانی به هم وطنان گرامی توانسته ایم به یکی از مهم ترین اهداف مجموعه از بدو تأسیس که همانا موفقیت در جلب رضایت مشتریان و همراهی و همگامی آنها در نیل به دستیابی به اهداف و کسب موفقیت در تمامی مراحل فعالیت می باشد ، دست یابیم .
ما در فاواکو معتقدیم موفقیت مان در گرو موفقیت مشتریان و همکاران ما است ، چرا که بدون رضایت مندی و موفقیت آنها ، موفقیت ما دور از دسترس خواهد بود . در این قسمت برخی از شرکت هایی که فاواکو افتخار همکاری و ارائه ی خدمات را دارا می باشد به اختصار معرفی می نماییم . ( ممکن است برخی از سروران گرامی از قلم افتاده باشند ، که ضمن عذر خواهی خواهشمند می باشیم جهت درج نام خود در این قسمت با ما تماس بگیرید )

آرزومند آرزوهایتان .... فاواکو

لیست برخی از مشتریان :
شرکت تولیدی و صنعتی سپیدان راه آریا
شرکت گسترش انفورماتیک رایان سگال
شرکت کشتارگاه صنعتی طیور بهاران
شرکت فرآورده های گوشتی باراباس
شرکت فرآورده های لبنی رشیدی
شرکت فنی مهندسی آریا راه رایمون
شرکت تصفیه آب جزیره
شرکت پارس ال ای دی
سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری
شرکت طپش نیرو گستر (مجری پروژهای برق صنعتی و ساختمانی- ساخت تابلو برق)
مجتمع تجاری الغدیر
صنایع چوب مدیران (تولید کننده میز و مبلمان اداری)
مجتمع توریستی رنگین کمان
مجتمع توریستی مارال ستاره
کانون تبلیغاتی امیر
مجتمع موبایل ایرانیان
فروشگاه کمربان
فروشگاه اینترنتی هفت
موسسه فرهنگی آموزشی پارسا
شرکت فنی مهندسی صراط
شرکت فنی مهندسی مترآذین
شرکت منشور صنعت پارس
شرکت تولیدی سقف و بتن دایموند
شرکت صنعتی مهاب صنعت
صنایع سنگ پلاک سنگ
صنایع سنگ زمرد
صنایع سنگ تبدیلی محمد
شرکت جهان پلیمر
شرکت آسایش گستر گلچین
شرکت امنیتی نوین بادیگارد
دفتر حسابرسی نقطه سر به سر
بازرگانی دانشجو
صنایع زیوری کریمی
بازرگانی رزاقی
صنایع طلا و جواهرات کارگر
نمایشگاه دائمی حجاب و عفاف رمضانی
مرکز مشاوره اندیشه سبز
صنایع دکورسیون پارس دکور
هتل پارس شیراز
هتل ارم شیراز
مرکز خدمات اطلاع رسانی کلیک
بازرگانی قاسمی
شهربازی علوی
تجهیزات پزشکی حسینی
نمایشگاه اتومبیل برخوردار
شرکت سلامت زیست لیانا
صنایع بافندگی پارس پود صنعت
صنایع بافندگی شبستان
موسسه فرهنگی آموزشی کیش
کانون تبلیغاتی خسروی
صنایع عایق بام سایبان
شرکت داده پرداز نوین
شرکت سپیدان صنعت شهر
صنایع نانو تکنولوژی مصطفوی
مهد کودک فاطمیه
صنایع چوب کدکن
شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان
سپاه استان قم
ستاد راهیان نور استان قم
آژانس مسافرتی طاها
آژانس مسافرتی آی سودا
هتل آپارتمان کریمه
هتل بین المللی الماس
ستاد بزرگداشت شهدای روحانی استان قم
مرکز خدمات اطلاع رسانی سوفیا
شرکت فنی مهندسی کیا
فروشگاه تاج زاده

 

 

دنبال کردن این مطلب

چرا فاواکو را انتخاب کنیم؟

سابقه و قدمت فاواکو رمز موفقیت در جلب رضایت مشتریان
فاواکو یکی از مجموعه های فعال در زمینه طراحی تخصصی وب سایت در کشور می باشد و از زمان تاسیس تاکنون همواره درحال توسعه کمی و کیفی محصولات خود بوده است. هنگام انتخاب یک مجموعه برای طراحی وب سایت خود شما می بایست از پایداری کسب و کار آن مجموعه اطمینان خاطر داشته باشید. انحلال مجموعه و یا تغییر نوع فعالیت آن از جمله مواردی است که مشتریان طراحی وب سایت را ناچار به طراحی مجدد وب سایت خود و افزایش هزینه ها می نماید.
بدیهی است هر فردی تمایل دارد از بین مجموعه های مختلف طراحی و پیاده سازی وب سایت مجموعه ای را انتخاب نماید که محصولش دارای بالاترین میزان کیفیت نسبت به محصول دیگر مجموعه ها باشد. در صنعت وب کیفیت وب سایت ها با توجه به ویژگی های مختلف آن وب سایت از جمله موارد زیر تعیین می گردد:
طراحی شکیل و حرفه ای
در فاواکو تیم طراحی گرافیکی مستقیم با مشتریان تماس می گیرد و پس از دریاقت نظرات و سلیقه وی طرحی را تهیه و برای وب ارسال می نماید. مشتری می تواند در طرح ارسال شده اصلاحات و یا پیشنهاداتی را ارائه نماید و یا حتی به طور کلی درخواست یک طرح جدید نماید. تیم طراحی تا حصول رضایت مشتری به صورت مداوم در تماس می باشد.
کارکرد آسان
همیشه وقتی سیستم ها حرفه ای می شوند کار کردن با آن ها نیز سخت تر می شود ولی در فاواکو هرچه سیستم حرفه ای تر شده است کار کردن با آن آسانتر شده است. در طراحی رابط کاربری وب سایت ها، ما خود را جای کاربر استفاده کننده از وب سایت قرار می دهیم. هر بخش از وب سایت می بایست به ساده ترین شکل برای کاربر طراحی شود. در فاواکو بخشی که شرکت های دیگر چند ساعت روی آن کار می کنند تیم طراحی فاواکو چندین روز روی آن فکر می کند.

داشتن حداقل باگ و ایراد در کارکرد کلی وب سایت: وجود باگ و ایراد در هر نرم افزار اجتناب ناپذیر است و می بایست به مرور زمان و با دریافت بازخورد کاربران ایرادات های موجود را بررسی و رفع نمود. در سال های اخیر و با گذشت زمان از اجرای وب سایت های فاواکو باگ های گزارش شده بررسی و رفع شده است و مشتریان دغدغه وجود باگ در محصول خود را نخواهند داشت.
قابلیت توسعه
پنل مدیریتی قدرتمند و سریع: مهم ترین دلیل فاصله گرفتن پدروسافت از رقبا همین بخش است. بخشی که طراحی آن به تنهایی چندین سال زمان برده است و کیفیت بی نظیر آن امکان رقابت سایر شرکت های حوزه وب با پدروسافت را گرفته است. با استفاده از این پنل شما می توانید به ساده ترین شکل سخت ترین کارهای مرتبط با وب سایت خود از جمله مدیریت محتوا و مطالب وب سایت خود، پاسخ دهی به سوالات و تعیین وقت های انجام و ... انجام دهید.
نوع کاربرد
شما تمایل دارید بابت وب سایت که برای کاربرد های چند گانه مثلا برای آژانس مسافرتی، رستوران، شرکت های دولتی و ... طراحی شده است هزینه ای پرداخت کنید و یا برای محصولی که دقیقا همان امکاناتی شما به آن نیاز دارید و با کیفیت بسیار بالاتر از آن وب سایت چند منظوره ؟! اگر جواب شما گزینه دوم است تنها انتخاب شما وب سایت های پزشکان شرکت پدروسافت می باشد.
قابلیت توسعه
یکی دیگر از ویژگی های پنهان هر محصول طراحی علمی آن می باشد که امکان توسعه آن محصول با هزینه های منطقی و معقول در مدت زمان کوتاه را می دهد. اگر در طراحی محصولی تعجیل شود امکان توسعه آن محصول در آینده به سختی و فقط با پرداخت هزینه های بالا از جانب مشتری وجود خواهد داشت. همچنین امکان توسعه برای اغلب شرکت های ایرانی به دلیل استفاده از سیستم های مدیریت محتوای غیر بومی وجود ندارد. فاواکو به دلیل طراحی علمی محصولات خود و در نظر گرفتن توسعه هایی که به طور طبیعی هر محصولی به آن نیاز دارد و تسلط کامل بر سیستم اصلی وب سایت های خود هیچ گونه محدودیتی برای توسعه وب سایت های مشتریان خود ندارد. هزینه توسعه وب سایت ها هزینه ای منطقی و معقول می باشد.
پشتیبانی
آنچه فاواکو را در جایگاه فعلی قرارداده است کیفیت بالای محصول خود و کیفیت خدمات پس از فروشی است که این مجموعه ارائه می دهد. شما از زمانی که با فاواکو شروع به کار می کنید تفاوت آن با سایر شرکت های ایرانی را متوجه می شوید. همکاران ما هرگز شما را فراموش نخواهند کرد. شما هیچوقت احساس تنهایی نمی کنید. ما در فاواکو کمترین تعداد درخواست پشتیبانی هستیم ولی با این حال پشتیبانان ما با استفاده از سیستم تیکتینگ به صورت ۲۴ ساعته حتی در روز های تعطیل گزارشات و درخواست های شما را دریافت نموده و در سریع ترین زمان آن ها را بررسی و رفع می نمایند. هیچ یک از درخواست های پشتیبانی از سیستم تیکتینگ فاواکو حتی پس از حصول نتیجه حذف نمی گردد و مشتری در هر لحظه می تواند درصد پیشرفت رسیدگی به درخواست خود را مشاهده نماید.
قیمت بسیار مناسب
شما در تبلیغات می شنوید طراحی وب سایت فقط ۱۰۰ هزار تومان ، با ۳۰۰ هزار تومان و ... این دسته از تبلیغات صرفا توجیهی است برای گرفتن وجهی از شما و در صورت تن دادن به چنین تبلیغی شما برای همیشه از داشتن وب سایت صرف نظر می کنید و یا با هزینه مجدد نزد شرکت دیگر درخواست وب سایت دیگری می کنید. قیمت وب سایت با توجه به میزان زمانی که شرکت طراح از ابتدای تولید هسته تا تحویل آن به شما صرف آن کرده است و همچنین کیفیت و تعداد مشتریان استفاده کننده از محصول مشابه امکانات آن محاسبه می گردد. شما در نظر بگیرید که فاواکو جهت تحلیل، طراحی و پیاده سازی وب سایت مشتریان معمولا از زمانی که مشتری سفارش طراحی وب سایت می دهد حدود ۳۰ روز زمان صرف می نماید. وقتی شما از فاواکو که تخصص آن طراحی وب سایت است درخواست وب سایت می کنید در واقع هزینه آن ۳۰ روز را پرداخت می کنید و محصولی را دریافت می کنید که ۳۰ روز جهت آماده سازی آن زمان صرف شده است و معمولا مبلغی بین ۷۰۰ هزار تومان تا 1.500.000 تومان می باشد ولی توجه داشته باشید این پایان کار نیست؛ بلکه این تازه شروع تعهد فاواکو به مشتری خود می باشد، فاواکو کلیه خدمات خود را به مدت 1 سال گارانتی نموده و در طول این 1 سال بصورت کاملا رایگان همراه و همگام شما می باشد.

دلایل انتخاب فاواکو در یک نگاه
طراحی زیبا و ظاهر حرفه ای
خدمت رسانی و پشتیبانی دائمی
سرعت و دقت در انجام پروژه ها
صداقت و ارتباط با مشتریان
برتری های فنی و تجربه کاری
ارائه راهکارهای اختصاصی
قیمت مناسب کیفیت عالی
انجام کلیه امور توسط کارشناسان حرفه ای
انتقال تجربیات به مشتریان بصورت رایگان
پایبندی به تعهدات در تمامی پروژه ها
آموزش دائمی و پیوسته مشتریان
سهولت در استفاده از خدمات و پروژه ها
استفاده از تکنولوژی های روز دنیا
امنیت کلیه خدمات، محصولات و وب سایت ها
یک سال پشتیبانی رایگان
دسترسی سریع به واسطه ارائه خدمات آنلاین
جلب رضایت مشتریان سر لوحه اهداف فاواکو
بررسی خدمات و محصولات در بازه های زمانی متناوب
تهیه نسخه پشتیبان از تمامی وب سایت ها و پروژه ها
آزادی مشتری در انتخاب پروژه و نحوه اجراء آن
تعالی کیفی محصولات و خدمات
امکانات و آموزش های بهینه سازی وب سایت
اطمینان از هزینه درست و منطقی
ارائه سرویس و آموزش های رایگان

 

دنبال کردن این مطلب

اعضاء

شبکه فناوری اطلاعات وارتباطات فاواکو با گرد هم آمدن مهندسین و دانش آموختگان جوان کشور عزیزمان ایران همراه با ایده های نو و بروز آماده خدمت رسانی و ارائه مشاوره رایگان در تمامی زمینه های فناوری اطلاعات به مشتریان عزیز می باشند . در ادامه ی متن با اعضای اصلی شبکه فاواکو آشنا خواهید شد :

مهندس مرتضی رشیدی 

سمت : مدیرعامل شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو

مهندس احسان خانی

سمت : مدیر اجرائی و مدیر مالی شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو

مهندس سارا اناری

سمت : گرافیست و طراح ایده های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو

مهندس احسان قاسمی 

سمت : مسئول فنی پروژه های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو

آقای حمیدرضا حسینی 

سمت : مسئول بازاریابی و فروش شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو

مهندس احسان خانی 

رئیس هیئت مدیره شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو

دنبال کردن این مطلب

درباره ما

شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا در سال 1384 با تلاش جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي معتبر کشور و متخصصين مجرب و فعال تاسيس گردید و در بهار 1391 با توجه به تخصصی شدن فعالیت شرکت و لزوم مستقل سازی خدمات تخصصی ارائه شده در واحد های فناور و با توجه به پتانسیل موجود در این واحدها تصمیم به ایجاد ساختاری مستقل در این زمینه نموده است. هدف اصلی شرکت از بدو تاسیس اشتغال زایی مولد و افزایش سطح علمی جوانان مستعد و متخصص و پرورش استعدادها و توانایی آن ها و در نهایت بکارگیری آن ها در بخش های تخصصی مختلف شرکت بوده و با برنامه ریزی مدون و دقیق موفق به عملیاتی نمودن این هدف گردیده است.
اين شرکت با در اختیار داشتن متخصصين کارآمد و با تجربه، و به پشتوانه برنامه ريزي و اعتبار مديران خود، اقدام به ارايه خدمات و محصولات متنوع و پشتيباني شبانه روزي نموده و توانسته بخش قابل توجهي از نیاز سازمان ها ، مراکز آموزشي ، شبکه هاي اطلاع رساني ، صنايع مختلف کشور و بسياري از نهادهاي دولتي وبخش هاي خصوصي را در زمينه طراحی سایت، بهینه سازی سایت، طراحی فروشگاه اینترنتی، توليد نرم افزار، تولید محصولات چند رسانه ای، محصولات آموزشی و کمک آموزشی، طراحي و اجراي انواع شبکه های رایانه ای، اتوماسيون اداري، فناوري اطلاعات و ارائه راهکارهای نوین فروش و بازاریابی تامين نمايد. کيفيت به همراه سرعت در انجام پروژه ها، مسوليت پذيري، رضايت مشتري و همگام بودن با آخرین فناوری و تکنولوژي روز از اولويت هاي کاري اين شرکت از همان بدو تاسيس بوده است.

دنبال کردن این مطلب
ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 2096