نقش بازار و مزایای آن در آموزش بازاریابی

با توجه به شناخت نقش و اهمیت بازار در موفقیت بازاریابان؛ یک بازاریاباب موفق در شروع کار خود لازم است بداند بازار به چه معناست؟ تا بتواند فروش سودمندی را داشته باشد. به بیان دیگر بازاریاب باید با نقش بازار و مزایای آن آشنا باشد، تا بتواند تحلیل مناسبی را ارائه دهد.

در آموزش بازاریابی به نیرو های فروش باید ابتدا به این نکته اشاره کرد که يک بازار انواع بسياری از سيستم ها، مؤسسات، روش ها، روابط اجتماعی و سازمان ها می باشد كه از طريق آن ها، تبادل های احزاب و گروه ها انجام می شود. زمانی كه گروه ها ممكن است كالا و خدمات را بوسيله داد و ستد، مبادله كنند بيشتر به فروشنگانی كه كالا و خدماتشان (شامل كارگرها) را پيشنهاد می کنند، برای تبادل پول به خريدار ها، اعتماد می كنند مبحث اعتماد که به آن اشاره شد در آموزش های بازاریابی نقش مهمی دارد و این نکته می تواند منجر به تقابل سازنده بین فروشنده و خریدار گردد.

در ابتدایی ترین تعریف در آموزش بازاریابی و فروش می توان گفت كه یک بازار، فرآيندی است كه بوسيله آن قيمت ها، كالا ها و خدمات پايه ريزی می شوند.
مزایای بازار:
یک بازاریاب و نیروی فروش در آموزش بازاریابی و فروش باید با مزایای بازار آشنا باشد از جمله مزایای بازار می توان به این موارد اشاره کرد:
بازار تجارت را آسان می كند.
توزيع و تخصيص منابع در جامعه را قدرت می بخشد.
بازار ها اجازه می دهند هر بخش تجاری، ارزيابی و قيمت گذاری شود.
يک بازار كم و زياد بدون اراده و اختيار پديدار می شود و يا ممكن است با برنامه ريزی و هدفمند توسط فعل و انفعال های انسانی برای قادر ساختن تبادل های حقوقی (مالكيت) خدمات و كالا ايجاد شود. این مسئله به شکل گیری بازار در آموزش های بازاریابی اشاره دارد.
در آموزش بازاریابی به بازاریابان سازمان ها و شرکت ها باید به این نکته نیز تاکید کرد که بازار ها با انواعی مختلف می توانند خود به خود بوجود آیند مثلاً زمانی كه يک گروه به يک كالا يا سرويس علاقه دارد كه گروه ديگر می تواند آن را توليد كند بازار شکل می گیرد. بنابراين در آموزش بازاریابان و نیرو های فروش می توان با مثالی ساده به این مبحث اشاره کرد که؛ يک بازار می تواند برای میوه وجود داشته ياشد، ديگری برای آدامس ، و حتی ديگری برای تحويل يک كالا، حتی می توان در آموزش های بازاریابی به بازاریابان به بازار های سیاه نیز اشاره کرد زیرا؛ بازار سياه نیز می تواند وجود داشته باشد؛ درست در زمانی كه يک كالا بطور غير قانونی مبادله می شود، برای مثال بازاریابان در آموزش های بازاریابی با بازارهايی برای كالا های زير فرمان اقتصادی با وجود فشار بر سركوب آن ها، و بازار های مجازی نیز آشنا می شوند مانند: ای بی، كه در آن خريداران و فروشندگان بطور فيزيكی در طول مذاكره دخالت نمی كنند. یک بازار می تواند به عنوان:
حراج
بازار الكترونيكی خصوصی
بازار كالای عمده
مركز خريد
موسسه مجتمعی مانند يک بازار سرمايه
و در نهایت بحث غير رسمی بين دو فرد، سازماندهی شود.
در یک جمع بندی می توان گفت: بازار ها متفاوت هستند این تفاوت در آموزش بازاریابی در قالب شكل، مقياس (حجم و بازه جغرافيايی)، موقعيت مكانی و انواع شركت كنندگان، مانند انواع كالا و خدمات معامله شده مطرح می گردد در مطلب بعدی بیشتر به این مبحث جذاب خواهیم پرداخت.

 

دپارتمان بازاریابی و فروش شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو - طراحی سایت

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 5719