طراحی سایت خوشه های کسب و کار

نام پروژه : طراحی سایت خوشه های کسب و کار

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان قم

تکنولوژی : Php , My Sql , Html , JavaScript

ویژگی : دارای ربات پویش گر اطلاعات

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6670