استعلام هزینه و زمان اجرا و عقد قرارداد

پس از انجام مراحل نیازسنجی و مطالعه امکان سنجی نیازها و انجام توافقات بین طرفین ، سراغ عقد قرارداد رسمی و قانونی می رویم .

دپارتمان طراحی سایت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو قبل از عقد قرارداد رسمی یک نسخه از پیش قرارداد را به کارفرما تحویل میدهد که این نسخه شامل بند ها و ماده های قانونی می باشد که شرایط انجام ، پرداخت و تحویل پروژه طراحی سایت در آن قید شده است . 

پس از مطالعه پیش قرارداد از سوی کارفرما درصورتی که کارفرما به هریک از بندها و ماده های قرارداد انتقادی داشته باشد ، کارشناسان طراحی سایت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو انتقاد های کارفرما را در قرارداد دخیل دانسته و طبق خواسته ایشان مفاد قابل تغییر قرارداد را ، تغییر میدهند .

پس از اعمال تغییرات و تایید کارفرما ، قرارداد رسمی بین طرفین ( مجری و کارفرما ) امضا می شود . 

هدف دپارتمان طراحی سایت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو رضایت کامل مشتری است

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6807