آموزش SQL

تابع isNull

با تابع isNull در اسکیوال میتوان تعیین کرد که در صورتی که مقدار یک فیلد از رکورد برابر مقدار NULL بود ، خروجی به جای مقدار NUll ، چه مقدار دیگری شود.

به این صورت که این تابع میگوید اگر Null بود خروجی چه شود.

ساختار تابع isNull در sql به صورت زیر است :

SELECT ISNULL(column_name,value)

FROM table_name

مثال : استفاده از این تابع مهم در فیلدهای ترکیبی یا محاسباتی بسیار زیاد است :

SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+ISNULL(UnitsOnOrder,0))
FROM Products

نکته مهم : در مثال بالا در صورتی که ISNULL UnitsOnOrder,0 را قرار ندهیم و مستقیما UnitsOnOrder را قرار دهیم ، ممکن است در صورت Null بودن یکی از مقادیر این فیلد در رکوردهای جدول محصولات ، با ارور مواجه شویم.

نکته : یکی از توابع بسیار کاربردی که برنامه نویسان با نادیده گرفتن آن و ارجاع کار این تابع به بخش برنامه نویسی برنامه هاشون از کارایی سیستم میکاهند، تابع و دستور isNull در اسکیوال می باشد.

دنبال کردن این مطلب

تابع Format در اسکیوال

تابع format در sql چگونگی نمایش یک فیلد را مشخص میکند.

ساختار دستور format در sql به صورت زیر است :

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name

مثال چگونگی کار تابع format در اسکیوال را توضیح میدهد :

SELECT ProductName, Price, FORMAT(Now(),'YYYY-MM-DD') AS PerDate
FROM Products

دنبال کردن این مطلب

تابع Now در sql

تابع now در اسکیوال تاریخ و ساعت جاری سیستم را برمیگرداند.

ساختار دستور now در sql به صورت زیر است :

SELECT NOW() FROM table_name

دنبال کردن این مطلب

تابع Round


تابع round در sql برای round (روند کردن) کردن یک مقدار عددی به تعداد اعشار مشخص استفاده میشود. نام ستون و تعداد رقم اعشار را داخل پرانتز این دستور تعیین میکنیم .

ساختار دستور round در sql به صورت زیر است :

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name

دنبال کردن این مطلب

تابع Len


تابع len در sql ، طول (تعداد کاراکترهای) یک فیلد متنی رشته ای را برمیگرداند.

ساختار دستور len در sql به صورت زیر است :

SELECT LEN(column_name) FROM table_name

دنبال کردن این مطلب

تابع Mid

تابع mid برای استخراج کاراکتر از فیلد متنی ، از کاراکتر تعیین شده تا چند کاراکتر بعد که تعیین میکنیم ، بکار میرود.

نکته : مقدار تعداد کاراکتر ( lenght ) در دستور mid اسکیوال ، اختیاری است و در صورت نزاشتن این مقدار ، برش و استخراج کاراکتر از نقطه شروع تا آخر رشته ، انجام میگیرد.

ساختار دستور mid در sql به صورت زیر است :

SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_nam

دنبال کردن این مطلب

تابع lcase در sql

تابع lcase در اسکیوال مقادیر فیلد را به حروف کوچک تبدیل میکند.

ساختار دستور LCase در sql به صورت زیر است :

SELECT LCASE(column_name) FROM table_name

دنبال کردن این مطلب

تابع UCase در sql


تابع UCase در اسکیوال مقادیر فیلد را به حروف بزرگ تبدیل میکند.

ساختار دستور Ucase در sql به صورت زیر است :

SELECT UCASE(column_name) FROM table_name

دنبال کردن این مطلب

تابع Sum در اسکیوال


تابع Sum در sql مجموع مقادير اعداد در يک فيلد را محاسبه کرده و به عنوان خروجی بر می گرداند.
تابع Sum() بايد با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی است ، به کار رود .

ساختار دستور sum در sql به صورت زیر است :

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

دنبال کردن این مطلب

تابع Min


تابع Min در sql کمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند .

تابع min در اس کیوال با ستون هايی که داده آنها از نوع عددی يا حروفی باشد ، می تواند به کار رود . در فيلدها با مقادير عددی تابع کوچکترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در بالاترين رده باشد ، را بر می گرداند .

ساختار دستور min در sql به صورت زیر است :

SELECT MIN(column_name) FROM table_name

دنبال کردن این مطلب
ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 2057