عکس محدوده ای Map ,

از تگ map برای تعریف یک image-map سمت سرویس گیرنده (client-side) استفاده مکنند. تمام تصاویر مناطق این نقشه قابل کلیک است.

<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets" usemap="#planetmap">

<map name="planetmap">
<area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="sun.htm" alt="Sun">
<area shape="circle" coords="90,58,3" href="mercur.htm" alt="Mercury">
<area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.htm" alt="Venus">
</map>

تگ <map> شامل چندین تگ area میباشد که نقاط قابل کلیک بر روی نقشه را مشخص میکند.

تگ map همچنین ویژگی های عمومی در HTML را پشتیبانی میکند . این تگ همچنین ویژگی های رویدادها در HTML را نیز پشتیبانی میکند.

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 4547