تگ محدوده فضا

تگ div

تگ div از پر کاربردترین تگ ها در طراحی وب سایت میباشد، این تگ جایگزین بسیار خوبی برای تگ <table> میباشد. تگ table دارای تگ های اضافه زیادی از جمله تگ <td> و تگ <tr> میباشد.

نکته : استفاده از تگ table در طراحی سایت پیشنهاد نمیشود و بهتر است از چینش موزائیکی در طراحی سایت ، بوسیله ی تگ div ، استفاده شود.

کاربردهای تگ div

شما میتوانید یک سند HTML را به بخش یا بخشهای مختلفی تقسیم بندی کنید.
زمانیکه میخواهید به گروهی از تگ ها یک style در css اضافه کنید میتوانید تمام این تگ ها را در داخل تگ <div> قرار دهید ، سپس به آن تگ <div> ، استایل مورد نظر خود را اعمال کنید با این روش تمام تگ هایی که در داخل تگ <div> میباشند از این استایل ارث میبرند.
در مثال زیر تگ <h3> و تگ <p> ، استایل تگ <div> را ارث میبرند.

 

<div style="color:#0000FF">
<h3>This is a heading</h3>
<p>This is a paragraph.</p>
</div>

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 4546